Utmaningar

Målet med projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram är att utforma en strategi för hur samverkansaktiviteter kan integreras i framtidens utbildningsprogram.

För att uppnå detta har projektet formulerat ett antal utmaningar.

1. Identifiera vilka typer av samverkan som stärker utbildningens kvalitet och relevans

Projektet undersöker vilka samverkansaktiviteter ett antal utbildningsprogram inom ett brett fält av akademiska discipliner har. Målet är att formulera indikatorer utifrån vilka man kan mäta kvalitén på samverkansaktiviteter inom ett program.

2. Strategier för hur man stärker, systematiserar och dokumenterar samverkansinslag

Inom varje utbildningsprogram som projektet behandlar så undersöker man hur, till exempel, en rådgivande grupp – bestående av studenter och representanter från näringslivet, andra organisationer och lärosätet – kan vara delaktiga i att utforma och vidareutveckla berörd utbildning. Tillsammans med samverkanskoordinatorer vid lärosätena är målet att skapa strategier för hur respektive utbildningsprogram kan stärka, systematisera och dokumentera sina samverkansaktiviteter.

3. Skapa en mall för hur man kan ha en dialog om kvalitet och relevans i förhållande till samverkan och lärande

Vad som är relevant kunskap är inte lätt att definiera. Det man lär sig på universitetet går inte alltid att direkt omsätta i praktiken, och det är inte heller alltid det enda syftet. Lärande inom högre utbildning handlar ofta om att studenten får metoder och verktyg för att kunna ta ansvar för sitt eget framtida lärande. Målet inom projektet är att skapa en så kallad mall för hur man kan diskutera begrepp som relevans och kvalitet i förhållande till samverkan och lärande inom sitt utbildningsprogram.

4. Utveckla en metod för hur man utvärderar samverkan (och dess kvalitet) i kurser och program

Ett av projektets mål är att utveckla en metod för kursutvärdering som tar hänsyn till i vilken grad studenten upplever att kursinnehållet är relevant. Ett annat mål är att undersöka och mäta hur utbildningens samarbetspartners upplever relevansen i den kunskap som studenterna utvecklar inom sina respektive utbildningar.

5. Föreslå hur samverkan kan räknas som meriterande även inom undervisningen

För en universitetsanställd är det oftast meriterande att forska i samarbete med andra aktörer i samhället. Men att utforma och bedriva undervisning tillsammans med andra är sällan något som tas hänsyn till när det är dags för befordran, lönesamtal eller planering av kompetensutveckling. Projektets mål är att samarbeten med andra aktörer ska vara meriterande även i undervisningen. Detta ska projektet uppnå genom att utveckla en så kallad pedagogisk meritportfölj som tar hänsyn till samverkansaktiviteter, samt att ge förslag på hur man kan vidareutveckla de riktlinjer och dokument som bestämmer hur rekrytering och befordran går till.

Läs mer om bakgrunden till projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram.